Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระเบียบ

  • ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมฯ

    ข้าพเจ้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. .......................................................... ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

    ๑. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนอย่างสมํ่าเสมอและจะไม่ขา … more

    14694 Views
  • ระเบียบการลงโทษนักเรียน

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีระเบียบการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบา ดังนี้

    ๑. ตักเตือน

    ๒. ทำทัณฑ์บน

    ๓. ตัดคะแนนความประพฤติ

    ๔. ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

    สำหรับการตัดคะแนนความประพฤติมี ดังนี้

    ๑. ควา … more

    15108 Views
  • คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าพิธีประดับพระเกี้ยว

    นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพความ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ครูที่ปรึกษาจะแจ้งให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ทราบเพื่อพิจารณาง … more

    14978 Views
6338 Views