Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การมาโรงเรียน

นักเรียนสามารถเข้ามาในโรงเรียนในวันเวลาปกติ จันทร์-ศุกร์ได้ ๓ ทาง คือ ประตู ตึก ๑ ถนนพญาไท ประตูตึก ๓ และประตูตึก ๕๐ ปี ถนนอังรีดูนังต์โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ตนในการมา เรียนดังนี้

๑. ถ้านักเรียนมารถยนต์ส่วนตัวให้จอดลงบริเวณประตู ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามา รับหรือส่งในบริเวณโรงเรียน

๒. ทำความเคารพครูเวรประตูและแสดงความพร้อมให้ครูเวรดูแลความเรียบร้อย ในตัวนักเรียน (กรณีที่เข้าทางประตูตึก ๑ โปรดแสดงความเคารพต่อพระปรีวรรติเทพ และ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๓. บันทึกการมาเรียนโดยใช้บัตรสแกนที่เครื่องบันทึกการมาเรียน ซึ่งมีอยู่ทุกประตู โดยถือเป็นหน้าที่ที่นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึก ถือเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการอ้างอิงถึงพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนทุกคน
๔. เมื่อมีสัญญาณเตือนครั้งที่ ๑ ให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนทั้งเช้าและกลางวันให้ เตรียมไปเข้าแถวที่หน้าห้องเรียนโดยเร็ว เมื่อมีสัญญาณเตือนครั้งที่ ๒ นักเรียนต้องเข้าแถวที่หน้าห้องเรียนให้เรียบร้อย
๕. ถ้านักเรียนมาไม่ทันเข้าแถวหน้าห้องเรียน ถือว่าเป็นการมาสายและนักเรียน ต้องรับบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ทะเบียนตึกเพื่อนำไปให้ครูผู้สอนคาบเรียนที่ ๑ ลงชื่อ รับทราบ แล้วนำไปคืนที่ทะเบียนตึก
๖. ถ้านักเรียนมีกิจธุระจำเป็นในตอนเช้าทำให้นักเรียนมาไม่ทันเวลาเข้าแถว ผู้ปกครองต้องมีหนังสือรับรองให้นักเรียนไปแสดงต่อครูทะเบียนตึกหรือหัวหน้าตึกและ รับบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนมิฉะนั้นจะถูกพิจารณาโทษ
๗. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนในขณะที่กำลังเชิญธงชาติ นักเรียนต้องร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดให้เรียบร้อย แล้วจึงไปยังตึกเรียน และขอรับ บัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ทะเบียนตึก นำไปส่งให้ครูผู้สอนลงชื่อรับทราบ
๘. ในระหว่างคาบเรียนที่ไม่ใช่เวลาพัก ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียน ถ้าจำเป็น ต้องออกจากห้องเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนก่อน
๙. ถ้าวันใดนักเรียนมีความจำเป็น ต้องขออนุญาตรับประทานอาหารเช้าในคาบที่ ๑ หลังจากที่โรงเรียนเข้าเรียนแล้ว ต้องขออนุญาตหัวหน้าตึก เมื่อหัวหน้าตึกอนุญาตแล้วต้อง นำบัตรนั้นไปให้ครูประจำชั่วโมงเรียนที่ ๑ รับทราบ และต้องกลับเข้าห้องเรียนตามเวลาที่ หัวหน้าตึกกำหนด
๑๐. บันทึกการออกจากโรงเรียนเมื่อนักเรียนจะกลับบ้าน โดยใช้บัตรสแกนที่เครื่อง บันทึกให้เรียบร้อยภายในเวลา เวลา ๑๗.๓๐ น. นอกจากนักเรียนจะขออนุญาตอยู่ทำกิจกรรม ซึ่งต้องมีครูควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา
๑๑. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนประจำห้องเรียน ประจำตึก ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หัวหน้าตึก และคณะกรรมการตึกจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข พฤติกรรม การลงโทษ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามการมอบหมายของทางโรงเรียน

11403 Views