Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การลา

๑. การลากิจ หรือลาป่วย นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนในกรณีที่ป่วยหรือมี กิจธุระ ต้องเขียนใบลากิจหรือลาป่วยตามแบบที่โรงเรียน กำหนด ส่งครูหัวหน้าตึกใน วันที่มาโรงเรียน ลายเซ็นของผู้ปกครองนั้น ต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองที่ทำไว้กับ โรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียนใบลาที่ไม่มีลายเซ็นของผู้ปกครองหรือใบลาที่มีลายเซ็นปลอม ทางโรงเรียนจะไม่พิจารณา และถือว่านักเรียนผู้นั้นขาดเรียน หากพิสูจนั้ได้ว่า นักเรียน ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง จะถูกพิจารณาโทษด้วย

นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทางโรงเรียน ทราบทางโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครอง ถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียน จะติดตามเตือนเป็นครั้งที่ ๒

๒. ถ้านักเรียนมีกิจธุระจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีต่างๆ จะต้อง ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อน โดยปฏิบัติดังนี้

ก. มีจดหมายรับรอง (ใช้แบบฟอร์มใบลาออกนอกบริเวณโรงเรียน) จากผู้ปกครองมามอบให้ครูที่ปรึกษา เมื่อครูที่ปรึกษาดูลายเซ็นชื่อผู้ปกครองถูกต้องแล้ว จะลงชื่ออนุญาตให้ออกได้ ถ้านักเรียนให้ผู้อื่นเซ็นชื่อแทนผู้ปกครองให้ครูที่ปรึกษาพิจารณา ว่าสมควรอนุญาตหรือไม่

ข. ให้นักเรียนนำใบลานี้ไปให้หัวหน้าตึก เมื่อหัวหน้าตึกเห็นสมควรให้ไป จะเขียนว่า “อนุญาต และออกบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักเรียน

ค. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ทางประตูด้านหน้าตึก ๑ หรือตึก ๓ ง. เมื่อจะออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องให้ยามประตูตรวจดูบัตร แล้วนำบัตรติดตัวไปด้วย เมื่อกลับมาเรียนในวันต่อไป นักเรียนต้องนำบัตรมาคืน หัวหน้าตึก จึงจะเข้าเรียนได้

๓. เมื่อนักเรียนลาหยุดเรียน ในวันแรกที่มาเรียนต้อง

นำจดหมายขอลาหยุดเรียนที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองไปให้ครูผู้สอนคาบแรกลงชื่อ หลังประกาศของโรงเรียนแล้วขออนุญาตนำส่งครูทะเบียนตึก

ถ้านักเรียนไม่มีจดหมายขอลาหยุดเรียนให้นักเรียนไปพบหัวหน้าตึกก่อน เพื่อขอผ่อนผันการนำจดหมายมาให้ในวันรุ่งขึ้น

นำจดหมายที่หัวหน้าตึกหรือครูทะเบียนตึกลงชื่ออนุญาตแล้วไปมอบให้ครูผู้สอนชั่วโมงแรก

๔. ถ้านักเรียนจำเป็นต้องลาพักการเรียน จะต้องเป็นความจำเป็นในกรณีต่อไปนี้


ก. แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เดือนขึ้นไป
ข. ติดตามผู้ปกครองซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการยังต่างประเทศ ค. เข้าร่วมโครงการต่างๆ ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เช่น ทุน AFS. Rotary uwc American Intercultural student Exchange และทุนอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

14267 Views