Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสอบ

๑. ในการสอบทุกครั้ง ถ้านักเรียนผู้ใดเข้าห้องสอบสายเกิน ๑๕ นาที ทางโรงเรียน จะถือว่านักเรียนขาดสอบในวิชานั้น

๒. ในการสอบ นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และทรงผม มิฉะนั้นผู้กำกับการสอบและหัวหน้าสนามสอบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ ฝ่าฝืนระเบียบเข้าสอบ และให้ถือว่าวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบมีผลเป็น “มส.”

๓. ถ้านักเรียนขาดสอบระหว่างภาค ปลายภาค หรือขาดสอบแก้ตัวต้องยื่นคำร้อง ขอสอบต่อผู้อำนวยการภายใน ๓ วัน นับจากวันสอบวันสุดท้ายที่ห้องวัดผล ถ้านักเรียน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่านักเรียนผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะสอบเพิ่มเติมอีก

๔. เนื่องด้วยโรงเรียนมีนโยบายที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ในแต่ละภาคเรียน ดังนั้นนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในแต่ละรายวิชาต้องมารายงานตัวที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบไม่ผ่านในวันเดียวกันกับที่ฟังประกาคผลการสอบ

เมื่อโรงเรียนประกาศวันสอบแก้ตัวนักเรียนต้องมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด และบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงต่อครูผู้กำกับการสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเพราะเหตุ เจ็บป่วย ให้ผู้ปกครองรีบส่งข่าวให้ทางโรงเรียนทราบพร้อมทั้งส่งใบรับรองแพทย์สำหรับ นักเรียนที่ไม่มาสอบแก้ตัวในกรณีอื่นๆ โรงเรียนถือหลักปฏิบัติ ดังนี้

ก. การสอบระหว่างภาคคะแนนที่นักเรียนสอบได้จะเป็นคะแนนเก็บระหว่างภาค
ข. การสอบปลายภาค โรงเรียนจะให้นักเรียนสอบแก้ตัวในปลายภาคเรียน นั้นๆ ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด
ค. กรณีสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ไม่ผ่าน นักเรียนต้องไปรายงานตัวที่หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่สอบไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งในวันประกาศผลสอบ และเข้าสอบตามวันและ เวลาที่โรงเรียนกำหนด

6942 Views