Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมชมรม

๒.๑ กิจกรรมชมรม โรงเรียนจัดกิจกรรมชมรมจำนวน ๔๔ ชมรม ดังนี้

๒.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน จำนวน ๑๘ ชมรม ประกอบด้วย 

๑. ชมรมคณิตศาสตร์ ๒. ชมรมวิทยาศาสตร์ ๓. ชมรมสังคมศึกษา
๔. ชมรมภาษาไทย ๕. ชมรมภาษาอังกฤษ ๖. ชมรมภาษาฝรั่งเศส
๗. ชมรมภาษาเยอรมัน ๘. ชมรมภาษาญี่ปุ่น ๙. ชมรมภาษาสเปน
๑๐. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ๑๑. ชมรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๑๒. ชมรมห้องสมุด
๑๓. ชมรมกฎหมายน่ารู้ ๑๔. ชมรมเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ๑๕. ชมรมคอมพิวเตอร์
๑๖. ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ๑๗. ชมรมโลกทั้งระบบ ๑๘. ชมรมโลกศาสตร์

๒.๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ กิฬาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๒ ชมรม ประกอบด้วย 

๑. ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย ๒. ชมรมนาฏศิลป์  ๓. ชมรมวาทศิลป์
๔. ชมรมวรรณศิลป์ ๕. ชมรมดนตรีไทย ๖. ชมรมดนตรีสากล 
๗. ชมรมศิลปศึกษา ๘. ชมรมดุริยางค์ ๙. ชมรมเชียร์
๑๐. ชมรมหมากกระดาน ๑๑. ชมรมครอสเวิร์ด ๑๒. ชมรมถ่ายภาพ
๑๓. ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย ๑๔. ชมรมค้นพบตัวเอง ต.อ. ๑๕. ชมรมขับร้องประสานเสียง
๑๖. ชมรมนันทนาการกีฬา ๑๗. ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ ๑๘. ชมรมการ์ตูน
๑๙ ชมรมนิเทศศิลป์ ๒๐. ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้ ๒๑. ชมรมภาพยนตร์สั้นและสื่อโทรทัศน์
๒๒. ชมรมสันทนาการ

๒.๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ชมรม ประกอบด้วย 

๑. ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒. ชมรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
๓. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
๔. ชมรมเพาะพันธุ์ไม้

๒.๒ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


๒.๓ กิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกิจกรรม ชมรม เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตามความ สนใจและความถนัดของนักเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กลุ่ม AIC กลุ่มขับร้องประสานเสียง ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มนักเรียนในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ เป็นต้น

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วย ขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วย สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี การศึกษา โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาห้องเรียน


 

36734 Views