Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ กิฬาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของชมรม

๑. ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย (Religion & Thai Culture Club)

๑. เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมประจำใจ
๒. เพื่อศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่ผู้สนใจศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมไป ประยุกตใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
๔. เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ

๒. ชมรมนาฏศิลป์ (Thai Classical Dance Club)

สมาชิกที่เลือกชมรมนี้จะได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ฝึกฝน ให้สมาชิกรู้จักพื้นฐานทางนาฏศิลป์เบื้องต้น การแสดงพื้นบ้านภาคต่างๆ รวมทั้งการแสดง แบบสากลที่หลากหลาย สมาชิกจะได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่ชมรมและโรงเรียนจัดขึ้น สมาชิกยังมีความเข้าใจและซาบซึ้งในลีลาของนาฏศิลป์ประจำ ชาติอีกด้วย

๓. ชมรมวาทศิลป์ (Public Speaking Club)

๑. สามารถพูดด้วยความมั่นใจให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดของตนอย่างแจ่มแจ้ง
๒. รู้จักลำดับความคิดในเวลาพูด

๓. กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าถามเมื่อสงสัย อันจะเป็นการเพาะนิสัยใคร่รู้ ใคร่เรียน

๔. พูดจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

๕. สามารถใช้กิริยาท่าทางสุ้มเสียงที่เหมาะสมประกอบการพูด

๖. มีไหวพริบสามารถเจรจาโต้ตอบเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้า

๗. รู้จักคุมอารมณ์ในระหว่างพูดหรือฟัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

๘. สามารถออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน

๙. รู้จักฟังอย่างมีวิจารณญาณ

๑๐. มีวาทศิลป์และรู้คุณค่าของวาทศิลป์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๔. ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ. (Literary Art Club)

๑. ส่งเสริมผู้สนใจวรรณกรรมให้เรียนรู้งานเขียนและร้อยกรองในลักษณะต่างๆ

๒. สนับสนุนให้สร้างงานเขียนที่มีประสิทธิภาพ

๓. เป็นสื่อกลางในการสร้างงานและเผยแพร่ผลงานของสมาชิกไปสู่สื่อมวลชน
๔. ให้โอกาสผู้สนใจงานวรรณศิลป์ได้พบปะผู้มีความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและให้แนวคิดในการอนุรักษ์ธำรงความงามคุณค่าของภาษาไทย

๕. ชมรมดนตรีไทย (Thai Music Club)

สมาชิกที่เลือกชมรมนี้จะได้รับความรู้และร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับความเข้าใจ เครื่องดนตรีไทยได้ฝึกซ้อมดนตรีไทยได้จัดกิจกรรมดนตรีไทยในนามของโรงเรียนเพื่อกิจกรรม ไทย และส่งเสริมให้มีลักษณะการเป็นผู้นำด้านดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง

๖. ชมรมดนตรีสากล (Music Club)

สมาชิกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล เช่น โน้ต เครื่องดนตรี ร้องเพลง ได้ทั้ง เพลงไทยและเพลงสากล ร่วมบรรเลงเป็นวงดนตรีของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม ให้แสดงถึงความสามารถทางดนตรีโดยส่งเข้าประกวดและแข่งขัน ณ สถาบันต่างๆ ผู้ที่ต้องการหัดนำเครื่องดนตรีมาเอง

๖. ชมรมศิลปศึกษา (Art Education Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
๒. เพื่อเป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีงามต่องานศิลปะที่ดีแขนงต่างๆ

๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่งานศิลปะและร่วมอนุรักษ์งานศิลปะให้ธำรงอยู่สืบไป

๘. ชมรมดุริยางค์ (Brass Band Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจอย่างถูกวิธี
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอ่านโน้ตดนตรีออกและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักฟังดนตรีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและมีความสามัคคี เพื่อความสำเร็จ ในการแข่งขัน

๕. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

๙. ชมรมเชียร์ (Cheer Club)

๑. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการแต่งเพลงเชียร์ การออกแบบโค้ดแปร อักษร การประดิษฐ์อุปกรณ์การเชียร์

๒. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนหัดร้องเพลงเชียร์อย่างถูกต้องพร้อมเพรียง

๓. คัดเลือกและฝึกซ้อมผู้นำเชียร์ (Cheer Leader) ของโรงเรียน

๑๐. ชมรมหมากกระดาน (Go Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความคิดและสติปัญญาในทางสร้างสรรค์
๒. ฝึกความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมความมีน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ
๕. เพื่อสร้างโอกาสในการสรรหานักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขัน ระดับประเทศ

๑๐. ชมรมครอสเวิร์ด (Crossword Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและรักที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔. ฝึกการทำงานและยอมรับความคิดเห็นส่วนรวม

๕. พัฒนาสมาชิกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันภายนอกได้

๑๒. ชมรมถ่ายภาพ (Photography Club)

๑. เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพในขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่อมีความรู้ศิลปะการถ่ายภาพ เป็นการพัฒนาตนเอง

๑๓. ชมรมสิ่งละอันพันละน้อย (Souvenir Club)

๑. เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆตาม ความถนัดและความสามารถของนักเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์หรือปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
๔. ฝึกหัดให้นักเรียนหารายได้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว
๕. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๖. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพในการเข้าสังคมต่างๆ ได้ เหมาะสมถูกต้อง

๑๔. ชมรมค้นพบตนเอง (Self-discovery Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
๓. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทน มีน้ำใจและเสียสละเพื่อผู้อื่น

๑๕. ชมรมขับร้องประสานเสียง (Chorus Club)

๑. ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านการขับร้องประสานเสียง
๒. ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ อย่างเป็นระบบ

๓. ฝึกฝนบุคลิกภาพ มารยาทในการแสดงออกแบบสากลนิยมและเสริมสร้าง ความมั่นใจในการแสดงออกบนเวที
๔. ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเสียงเพลงและผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน
๕. สร้างความบันเทิงให้กับผู้สอน

๖. นักเรียนสามารถนำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงโรงเรียนและเพลงยอดนิยม ในรูปแบบการประสานเสียง

๑๖. ชมรมนันทนาการกีฬา (Recreation and Sports Club)

เป็นชมรมที่สมาชิกจะได้รับการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสมาชิกจะได้รับและร่วมทำ คือ

๑. มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนันทนาการกีฬา (เอกสาร ภาพยนตร์ การสาธิต การฝึกหัดและการชมกีฬา)

๒. จัดโครงการนันทนาการภายในโรงเรียน

๓. จัดส่งเสริมพลานามัยให้แก่สมาชิกก่อนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๑๗. ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ (Books Creation Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

๒. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์

๓. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเขียนร้อยแก้วร้อยกรอง

๔. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

๕. เพื่อฝึกฝนกระบวนการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการผลิตหนังสือ

๑๘. ชมรมการ์ตูน (Cartoons Club)

๑. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ์ตูนแก่บุคคลอื่น

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการโดยออกมา ในรูปแบบการ์ตูน เพื่อเป็นสื่อในการทำงานประสบความสำเร็จ
๓. เพื่อเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติต่างๆ โดยเฉพาะใน ภูมิภาคเอเชีย เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดยอาศัยการ์ตูนเป็นสื่อ
๔. เป็นแกนหลักในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำการ์ตูนที่มีลักษณะ ลามกอนาจารเข้าในโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่งดงามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและทำให้เกิดปัญหาในสังคมไทย
๕. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจการอ่านการ์ตูน เชิงสร้างสรรค์ที่มีลักษณะพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรมมากขึ้น

๖. เพื่อเผยแพร่การ์ตูนที่เกิดจากฝีมือคนไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

๑๙. ชมรมนิเทศศิลป์ (Communication Art Club)

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆในระดับมืออาชีพ ทั้งด้านเทคนิคและ ความคิดสร้างสรรค์

๒. เพื่อนำทักษะและความรู้ไปใช้ในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนและ สำหรับเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

๓. เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่ความรู้สึก ความคิด ที่เป็นภาพสะท้อนของสังคม ที่จะช่วยจรรโลงจิตใจและก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม

๒๐. ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Toys For Learning Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของเล่นทางวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่นักเรียนสนใจ
๔. เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน (Learned by Play)

๒๑. ชมรมภาพยนตร์สั้นและล่อโทรทัศน์ (Short Film and Television Media Club)

๑. เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับสมาชิก สร้างผลงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
๒. เพื่อผลิตผลงานส่งเข้าประกวดตามโอกาสที่เหมาะสม
๓. เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้สมาชิกที่สนใจ เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้ในอนาคต

๒๒. ชมรมสันทนาการ(Recreation Club)

๑. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

๒. ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบการเดิน
๓. เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นหมู่คณะ

8792 Views