Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน

วัตถุประสงค์ของชมรม

๑. ชมรมคณิตศาสตร์ (Mathematics Club)

๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาสมาชิกในชมรมให้สามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

๒. ชมรมวิทยาศาสตร์ (Science Club)

๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางความคิด มีกระบวนการอย่างมีเหตุผล
๒. เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการทำงานเป็นทีม
๔. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทั้งภายในและ ภายนอกประเทศได้

๓. ชมรมสังคมศึกษา (Social Studies Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านรู้จักตนเอง ทักษะการแสวงหา และใช้ข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง

๓. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข

๔. ชมรมภาษาไทย (Thai Club)

๑. เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

๒. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้สำนวนสุภาษิต คำพังเพย ได้ถูกต้องและสามารถนำ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓. เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารในโลกได้

๕. ชมรมภาษาอังกฤษ (English Club)

๑. เพื่อให้สมาชิกมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง มั่นใจ

๒. เพื่อฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียน พูด ฟัง แปล เรียบเรียงและ วิเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งปัจจุบันและอนาคต

๓. เพื่อเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

๖. ชมรมภาษาฝรั่งเศส (French Club)

๑. เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งด้านไวยากรณ์ การฟัง พูด อ่าน เขียนได้

๒. เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียนได้

๓. เพื่อให้สมาชิกได้รับความสนุกสนานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๗. ชมรมภาษาเยอรมัน (German Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางภาษาทั้ง ๔ ทักษะ ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับโลกภายนอกได้

๒. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการคิดเป็นทำเป็น อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

๘.ชมรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Japaness Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญี่ป่นในโอกาสต่างๆ ได้

๒. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับชาวญี่ป่นได้

๓. นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ได้แสดงออกด้านการคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

๙. ชมรมภาษาสเปน (Spanish Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกตัในการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการคิดเป็น ทำเป็น อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ รู้จัก วิเคราะห์และวางแผนอย่างมีระบบ

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพเองทางภาษาสู่ทักษะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๓. ส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่น ทั้งของหน่วยงานภายในและ ภายนอกโรงเรียน

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนการเรียนรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิจารณญาณอย่างเหมาะสม

๕. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการเรียนเกี่ยวกับประเทศสเปนและกลุ่มประเทศ ที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา การเมือง วิถีการ ดำเนินชีวิต เทคโนโลยีและข่าวสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา ต่อในระดับชั้นสูงขึ้น และหรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้

๑๐. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Club)

ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ วัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเพื่อนบ้านของเราในทวีปเอเชีย โดยการจัดกิจกรรม ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเป็นการ ขยายวิสัยทัศน์ของนักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ชั้นสูงต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา การค้า และเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งๆ ขึ้นไป

๑๑. ชมรมนักเรียนแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (Education and Culture Exchange Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและความคิดความอ่านของประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะ อย่างยิ่งนักเรียนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมาแล้ว
๓. เพื่อฝึกให้สมาชิกยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและกัน ในหลักการ “Nothing right, Nothing wrong, just different” เพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
๔. สนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เมื่อมีโอกาส

๕. เพื่อสนับสนุนเยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

๑๒. ชมรมห้องสมุด (Library Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและสามารถค้นคว้าสารนิเทศ จากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

๑๓. ชมรมกฎหมายน่ารู้ (Legal Club)

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น
๒. เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันด้านกฎหมาย

๓. เพื่อเพื่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านกฎหมาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑๔. ชมรมเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด (Economics Club)

๑. นักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย การเลือกบริโภคสินค้าด้วยความฉลาด ดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
๒. นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓. นักเรียนมีความรู้และมีความพร้อมด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าแข่งขันตอบ ปัญหาภายในและภายนอกโรงเรียน

๑๕. ชมรมคอมพิวเตอร์ (Computer Club)

๑. เพิ่มพูนความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในโรงเรียน

๒. ส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเผยแพร่โปรแกรม ที่พัฒนาโดยนักเรียน
๓. สนับสนุนให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนในรูปของบริษัทจำลอง
๔. จัดสอบแข่งขันตอบปัญหาความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และแข่งขันโปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในโรงเรียนและจากโรงเรียนอื่นๆ
๕. จัดเตรียมนักเรียนเข้าสอบแข่งขันความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในสถาบันต่างๆ และ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก
๖. จัดนิทรรศการวิชาการและออกวารสารให้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

๑๖. ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ScienceTech Club)

๑. สนับสนุนโครงการประกวดแข่งขันความสามารถและการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
๒. สนับสนุนสมาชิกในชมรมให้มีผลงานที่แสดงศักยภาพของตน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการ คิด อย่างมีระบบระเบียบและกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

๑๗. ชมรมโลกทั้งระบบ (Globe Club)

ชมรมโลกทั้งระบบมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ ใช้จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ และเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังที่ระบุไว้ในสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงต้องการให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปประยุกตใช้ในโรงเรียนโดยทำการค้นคว้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานได้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลงานวิจัยในระดับนักเรียนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างแท้จริงและใช้เป็นตัวอย่าง การวิจัยแก่นักเรียนอื่นได้ ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้

๑๘. ชมรมโลกศาสตร์ (Earth Science Club)

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาและดาราศาสตร์
๒. มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างกิจกรรมด้านธรณีวิทยาและดาราคาสตร์

3763 Views