Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระเบียบ

 • ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมฯ

  ข้าพเจ้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. .......................................................... ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  ๑. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนอย่างสมํ่าเสมอและจะไม่ขา … more

  18264 Views
 • ระเบียบการลงโทษนักเรียน

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีระเบียบการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบา ดังนี้

  ๑. ตักเตือน

  ๒. ทำทัณฑ์บน

  ๓. ตัดคะแนนความประพฤติ

  ๔. ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  สำหรับการตัดคะแนนความประพฤติมี ดังนี้

  ๑. ควา … more

  18744 Views
 • คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าพิธีประดับพระเกี้ยว

  นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพความ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ครูที่ปรึกษาจะแจ้งให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ทราบเพื่อพิจารณาง … more

  19490 Views
8000 Views