Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมฯ

ข้าพเจ้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. .......................................................... ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนอย่างสมํ่าเสมอและจะไม่ขาดเรียนโดยไม่จำเป็น ตาม ระเบียบการวัดผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของแต่ละภาคเรียน จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบ ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยจน มีเวลาเรียนไม่ครบตามระเบียบการวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ปกครองของนักเรียน ต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขออนุญาตต่อผู้อำนวยการก่อนการสอบประจำภาคเรียนนั้น

๒. ถ้าข้าพเจ้าขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลหรือมีเวลาเรียนไม่พอติดต่อกันสองภาคเรียน ข้าพเจ้ายินดีลาออกจากโรงเรียนทันที การทุจริตในการสอบ ถือเป็นการประพฤติผิดที่มี โทษสถานหนัก และแสดงถึงความเป็นผู้ขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้าจะไม่ กระทำเป็นอันขาด หากข้าพเจ้าทุจริตในการสอบ ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามระเบียบการ ลงโทษนักเรียน

๓. ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้พัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนอาคารสถานที่ของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพโดยเจตนาหรือความคึกคะนอง ถ้าข้าพเจ้า ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ ตามที่เป็นจริงและยอมรับการพิจารณาโทษจากทางโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ข้าพเจ้าไม่ขอข้องแวะกับอบายมุข และสารเสพติดทั้งปวง อันจะนำไปสู่ความ เสื่อมแห่งตนและหมู่คณะ ถ้าข้าพเจ้าละเมิดกฎข้อนี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับมาตรการแก้ไขและ การลงโทษของโรงเรียนทุกประการโดยไม่มีการโต้แย้ง

๕. ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมดีกษา ถ้าข้าพเจ้ามีบีญหา ประการใดๆ ก็ตามข้าพเจ้าจะปรึกษาและขอคำแนะนำเพื่อปฏิบัติจากครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว หรือครูท่านอื่น ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าได้
๖. บรรดาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วในคู่มือนักเรียน และที่ทางโรงเรียน จะได้กำหนดขึ้นใหม่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

18529 Views