Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าพิธีประดับพระเกี้ยว

นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพความ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ครูที่ปรึกษาจะแจ้งให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ทราบเพื่อพิจารณางดการเข้าร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว เป็นรายๆ ไป

19489 Views