Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระเบียบการลงโทษนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีระเบียบการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบา ดังนี้

๑. ตักเตือน

๒. ทำทัณฑ์บน

๓. ตัดคะแนนความประพฤติ

๔. ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สำหรับการตัดคะแนนความประพฤติมี ดังนี้

๑. ความผิดเล็กน้อย ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน

๒. ความผิดครั้งต่อไปในทุกกรณี ตัดคะแนนความประพฤติเป็น ๒ เท่าของครั้งก่อน

๓. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง ๕๐ คะแนน ทั้งนี้นับรวมทั้ง ๓ปีการศึกษาเมื่อกระทำความผิดอีกครั้งจะเป็นความผิดกรณีใดก็ตามนักเรียนจะถูกพิจารณา ให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ สะสม ๓ ปีการศึกษาเกินกว่า ๕๐ คะแนน นักเรียนจะถูกพิจารณาให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดม-ศึกษา


พฤติกรรมที่ถูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษนักเรียน

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อสถาบัน และ สังคม เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนทั่วไป โดยมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาซึ่งประโยชน์ ให้เกิดแก่ประเทศชาติในอนาคต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนจะ ได้ตระหนักในบทบาทของตนเองให้สมกับเกียรติที่นักเรียนได้รับในการเป็นนักเรียนโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

อย่างไรก็ตามโรงเรียนเป็นองค์กรที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องวางแนวทางในการปฏิบัติตนให้นักเรียนได้รับทราบตรงกัน อันจะก่อให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม หากไม่ปฏิบัตินักเรียนก็ต้องถูกลงโทษหนักหรือเบา ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน

๑. ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน และบัตรบันทึกการมาเรียนติดตัวมา โรงเรียน

๒. มาไม่ทันเข้าแถวหน้าห้องเรียน (เวลา ๐๗.๔๐ น.) ครบ ๕ ครั้ง ต่อภาคเรียน

๓. หนีเรียนหรือขาดเรียนครบ ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร

๔. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

๕. ออกนอกห้องเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต

๖. เข้าไปในบริเวณบ้านพักคนงาน

๗. เข้าไปในบริเวณโรงเรียนสาธิต มคว. ปทุมวัน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหมดเวลาแต่ละระดับชั้น

๘. เข้าหรือออกทางประตูที่ไม่ได้รับอนุญาต

๙. ใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอแพด (Ipad) ไอโฟน (Iphone) และ อื่นๆ ในเวลาเรียน

๑๐.ซื้ออาหารจากหาบเร่ รถเข็น ฯลฯ ที่เข้ามาในโรงเรียน หรือซื้อจากภายนอก โรงเรียน

๑๑. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย ๒๐ คะแนน และทำทัณฑ์บน

๑. นำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนมาโรงเรียนได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร อุปกรณ์การพนัน บุหรี่ ของมีนเมา อาวุธ ดอกไม้ไฟ เป็นต้น

๒. ทำลายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกเหนือจากนี้อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายตามการกระทำ ๓. ประพฤติตนก้าวร้าว แสดงกิริยาอาการคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อครู ๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ อันจะนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียชื่อเสียง

๕. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อย

๖. แสดงพฤติกรรมชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

๗. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน และทำทัณฑ์บน

๑. ชักชวนบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไม่ ว่าจะภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม

๒. ทุจริตในการสอบโดยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากนี้จะถูกลงโทษทางวิชาการตาม ที่กำหนดไว้ในระเบียบการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

๓. ปกปิดความจริง แอบอ้าง ปลอมแปลง แก้ไข หรือทำลายเอกสารของโรงเรียน นอกเหนือจากนี้อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔. ลักขโมยสิ่งของมีค่าของผู้อื่น

๕. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พฤติกรรมที่ให้นักเรียนพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียน

๑. นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน หรือได้รับโทษสูงสุดของทางโรงเรียน

๒. ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมมีโทษคดีทางอาญา ถ้าหากยังดำรงสภาพการเป็น นักเรียนต่อไปอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ ต่อชื่อเสียงของโรงเรียน


การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน

๑. นักเรียนสามารถกระทำความดีเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนตาม ความเหมาะสม โดยการพิจารณาของครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าตึก คณะกรรมการกลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามขั้นตอนการทำความดี

๒. นักเรียนสามารถแสดงตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบันทึกประโยชน์เพื่อ โรงเรียน สถานศึกษา และสังคม

การถูกลงโทษ ทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนนความประพฤติ ผู้ปกครองต้องมา เซ็นรับทราบด้วยตนเองทุกครั้ง

ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ จะไม่ได้รับการพิจารณาประเมิน คุณลักษณะ ในระดับดีเยี่ยม

19083 Views